Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Acordo para a creación das Comisións Informativas

Alcaldía, de conformidade coa lexislación autonómica, en concordancia cos artigos 123 e seguintes do Regulamento de Organización, funcionamento e Réxime Xurídico das entidades Locais, en todo aquilo que non se opoña, contradiga ou resulte incompatible coas normas anteriores, propón ao Pleno do Concello a

adopción dos seguintes ACORDOS:

PRIMEIRO:- Crear a Comisión Informativa da Comisión Especial de Contas, de existencia preceptiva con carácter obligatorio en todas as Corporacións de acordo coa lexislación vixente:

SEGUNDO:- Crear as Comisiones informativas de carácter permanente seguintes:

1.- Comisión Informativa de Urbanismo e obras: Encargarase do estudo e ditame previo dos expedientes que deban someterse á decisión do Pleno (ou da Comisión de Goberno cando esta actúa por delegación do Pleno) nas materias de: Vías e Obras, e Urbanismo.

2.- Comisión Informativa de Asuntos en xeral: Encargarase do estudo e ditame previo do resto dos expedientesque deban someterse á decisión do Pleno (ou da Comisión de Goberno cando esta actúa por delegación do Pleno) nas materias non sometidas a outra comisión específica

RGporn.com - Download Porno HD