business plan for advertising agency hsc essay marking service essay and dissertation writing service lined essay paper commentary for academic writing for graduate students teachers notes and key pdf writing an admission essay xat 2013 admission college essay help most influential person write essay vegetables help for writing a essay

Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Acordo para a creación das Comisións Informativas

Alcaldía, de conformidade coa lexislación autonómica, en concordancia cos artigos 123 e seguintes do Regulamento de Organización, funcionamento e Réxime Xurídico das entidades Locais, en todo aquilo que non se opoña, contradiga ou resulte incompatible coas normas anteriores, propón ao Pleno do Concello a

adopción dos seguintes ACORDOS:

PRIMEIRO:- Crear a Comisión Informativa da Comisión Especial de Contas, de existencia preceptiva con carácter obligatorio en todas as Corporacións de acordo coa lexislación vixente:

SEGUNDO:- Crear as Comisiones informativas de carácter permanente seguintes:

1.- Comisión Informativa de Urbanismo e obras: Encargarase do estudo e ditame previo dos expedientes que deban someterse á decisión do Pleno (ou da Comisión de Goberno cando esta actúa por delegación do Pleno) nas materias de: Vías e Obras, e Urbanismo.

2.- Comisión Informativa de Asuntos en xeral: Encargarase do estudo e ditame previo do resto dos expedientesque deban someterse á decisión do Pleno (ou da Comisión de Goberno cando esta actúa por delegación do Pleno) nas materias non sometidas a outra comisión específica

RGporn.com - Download Porno HD