how to write a bibliography for a research paper how to write introduction in dissertation dissertation marketing essay buying home vs renting thesis statement help

Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Axudas para proxectos de biomasa destinadas a particulares

Obxecto

O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible.

En concreto, os proxectos de biomasa que se subvencionaran son os do grupo: A1 Estufas de aire, cociñas calefactoras, A2 Cambio de queimadores existentes que non sexan de biomasa, B1 Equipamentos térmicos que utilicen leña, hidroestufas ou insert/cheminea de auga, B2 Caldeiras de pélets con volume de acumulación de combustible inferior a 1000 l, e B3 Caldeiras de pélets con volume de acumulación de combustible maior o igual a 1000 l.

Actuacións que se subvencionan .

Poderán ter dereito a subvención todas aquelas actuacións descritas nos artigos 1 e 5 destas bases reguladoras, que se executen dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e o prazo de execución dos proxectos subvencionables iniciarase unha vez se efectuase a solicitude de axuda ante esta entidade e rematará o 30 de setembro de 2022.

https://sede.xunta.gal/<wbr></wbr>detalle-procedemento?codtram=<wbr></wbr>IN421P&anno=2022&numpub=1&<wbr></wbr>lang=gl

Normativa reguladora: https://www.xunta.gal/dog/<wbr></wbr>Publicados/2022/20220118/<wbr></wbr>AnuncioG0474-271221-0002_gl.<wbr></wbr>html

 

Adhesión para a xestión de subvencións de biomasa destinadas a particulares.

Obxecto

Convócase procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión das axudas  para proxectos de biomasa, destinadas a particulares, para o ano 2022 .

A quen vai dirixido?

Poderán ser entidades colaboradoras as entidades privadas con personalidade xurídica, validamente constituídas, así como os empresarios individuais sempre que, en ambos os casos, teñan o seu domicilio social ou algún centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e que acrediten as condicións de eficacia e solvencia técnica e económica que se establecen no artigo 8 desta Resolución.

https://sede.xunta.gal/<wbr></wbr>detalle-procedemento?codtram=<wbr></wbr>IN421N&anno=2022&numpub=1&<wbr></wbr>lang=gl


RGporn.com - Download Porno HD