write your resume online dental hygiene school admission essay business management dissertation tesco fdi descriptive essay about school online professional resume writing services london ontario photography institute assignment 5 help sociology essays on religion defending your phd thesis how to write phd application letter applying critical thinking

Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Aberto o prazo de convocatoria de bolsas a deportistas de Abegondo 2021

Poderán ser beneficiarios das subvencións obxecto destas bases as persoas físicas que sexan deportistas:

1. Estar rexistrado no Padrón municipal do  Concello de Abegondo cunha antigüidade mínima ininterrompida de dous anos a contar desde a publicación desta convocatoria.

2. Dispoñer de licenza federativa expedida pola Federación Deportiva que corresponda, na data de publicación das bases.

3. Nados a partir do 1 de xaneiro de 2009 ata o 31 de decembro de 1991.

4. Estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Tributaria estatal e autonómica, o Concello de Abegondo e a Seguridade Social.

5. Non estar a cumprir sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa en materia deportiva, cualificada como grave ou moi grave.

6. Non estar incurso en causa de exclusión ou prohibición para obter a condición de beneficiario de subvencións (art. 13 da Lei 38/2003 de subvencións).

Toda a información: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/11/11/2021_0000007886.html

Sede electrónica: https://sede.abegondo.gal/<wbr></wbr>opencms/es/informacion/tablon/<wbr></wbr>2021/ANUNCIO_PROG_<wbr></wbr>20211111140000201.html

Descargas


RGporn.com - Download Porno HD