Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Información pública de aprobación inicial del instrumento de ordenación provisional


Documentación

ANUNCIO de información pública de aprobación inicial do instrumento de ordenación provisional

O instrumento de ordenación provisional do concello de Abegondo, nos termos que constan no expediente, foi aprobado inicialmente por acordo de Pleno do 22 de novembro de 2018, de conformidade co artigos 84 e seguintes da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, e sométese a información pública polo prazo de vinte días contados desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, estará á disposición na sede electrónica deste concello sede.abegondo.gal

Durante este prazo, poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais, para que se formulen as alegacións que se consideren pertinentes ou obter copias.

Quedan suspendidas as licenzas naqueles ámbitos do territorio cuxas novas determinacións supoñan modificación da ordenación urbanística vixente.

O que se comunica para os efectos oportunos.

Abegondo, 29 de novembro de 2018

José Antonio Santiso Miramontes

Alcalde

Documento completo e dilixenciado:
RGporn.com - Download Porno HD