Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle nova

Ahesión ao punto xeral de entrada de facturas electrónicas FACe

Por Resolución de Alcaldía de data 13 de xaneiro de 2015 o concello de Abegondo procedeu á adhesión ao Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración do Estado-FACe. O que se fai público para xeral coñecemento, de conformidade co establecido na Disposición Adicional sexta da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público.

Faise público que a partir do 15 de xaneiro de 2015 os proveedores deste Concello estarán obrigados a presentar factura electrónica a través do FACe, agás as facturas cuxo importe (IVE engadido) sexa de ata 5.000,00 €, as cales quedan excluídas da obriga de facturación electrónica.

 

Nas facturas emitidas ao Concello de Abegondo (L01150011) deberá facerse referencia ás seguintes unidades administrativas:

  • L01150011 Oficina Contable:  Intervención Municipal (LA0005043).
  • L01150011 Órgano Xestor: Alcaldía (LA0005039).
  • L01150011 Unidade de Tramitación: Intervención Municipal (LA0005043).

Abegondo, 16 de xaneiro de 2015.

O ALCALDE-PRESIDENTE: José Antonio Santiso Miramontes, asdo.

 

16/01/15 14:41:28


RGporn.com - Download Porno HD