Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Permiso lumeirada San Xoan

Xuño 2019

Conforme coa comunicación, ten obriga de cumprir as normas sobre prevención de incendios que se recollen a continuación:

  • O lugar da lumeirada non suporá perigo para as persoas e bens.
  • As dimensións serán como máximo de 3x4x4 m.
  • Manter limpo un radio de 5 m. ao redor da lumeirada e contar con algún medio para a extinción do lume en caso de ser necesario (mangueiras, extintor...)
  • Extremar as precaucións en caso de vento
  • Asegurarse da total extinción da lumeirada antes de abandonar o lugar
  • Dispón dun prazo de 24 h. desde o inicio da queima para deixar limpo o lugar, en caso contrario asumirá o custo da limpeza que poderá efectuar o Concello

EN CASO DE PERIGO OU INCENDIO CHAME AO 085 OU 112

Formulario de solicitude

Datos persoais
Datos persoais
Datos da solicitude
Datos da solicitude
Información básica sobre protección de datos
Información básica sobre protección de datos

 

Responsable do tratamento

Concello de Abegondo. Concellería ou unidade organizativa á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina www.abegondo.gal/proteccion-datos-persoais. Consentimento das persoas interesadas cando corresponda

Persoas destinatarias dos datos

As Administracións públicas, no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica do Concello de Abegondo ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común

Contacto co delegado de protección de datos e máis información

www.abegondo.gal/proteccion-datos-persoais

Comprobe os datos e envíe a comunicación
Comprobe os datos e envíe a comunicación
RGporn.com - Download Porno HD